+0030 211 2163657
hellenicyouthparticipation@yahoo.gr

Περιγραφή και Εμπειρίες

1η Ημέρα/1st Day

7 Δεκεμβρίου 2018/ 7 December 2018

Η πρώτη ημέρα του προγράμματος ξεκίνησε!

46 νέοι και νέες από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ρουμανία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Τουρκία, την Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης συμμετέχοντας στο πρόγραμμα με τίτλο “Empowering Employability and Rural Entrepreneurship”

Τις πρωινές ώρες οι συμμετέχοντες γνωρίστηκαν, έκαναν παιχνίδια γνωριμίας, ονομάτων και μέσα από το παιχνίδι πόλης είδαν μέρη της Κοζάνης και ήρθαν σε επαφή με τους ντόπιους.

Το απόγευμα έμαθαν αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα Erasmus+ (ανταλλαγές νέων, εκπαιδευτικά προγράμματα και εθελοντικά προγράμματα) και το Youthpass. Χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν μικρά θεατρικά με τις 8 δεξιότητες του Youthpass.

Στη συνέχεια, όλες οι εθνικές ομάδες παρουσίασαν την πρώτη έρευνα που είχαν πραγματοποιήσει σχετικά με το θέμα της ανεργίας, ποια είναι  τα ποσοστά της ανεργίας, ποιες είναι οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο και πώς βιώνουν οι ίδιοι στη χώρα τους το φαινόμενο αυτό.

Τέλος οι ομάδες της Τουρκίας, της Λιθουανίας και της Ιταλίας οργάνωσαν την διαπολιτισμική βραδιά μέσα από παιχνίδια, παρουσίαση εθίμων και  παραδοσιακά εδέσματα.

(English)

The first day of the program started!

46 young people from Greece, Bulgaria, Italy, Romania, Latvia, Lithuania, Turkey, Spain and Portugal are staying in the city of Kozani participating in the youth exchange “Empowering Employability and Rural Entrepreneurship”

In the morning, the participants met, played name games, got to know each other and through the city game they saw parts of Kozani and came in contact with the locals.

In the afternoon, they learned detailed information about the Erasmus + programs (youth exchanges, training programs and voluntary programs) and the Youthpass. They were divided into small groups, created and performed short theatrical plays with the 8 Youthpass key competences.

Then, all the national groups presented their first survey on the issue of unemployment, which are the unemployment rates, which groups are the most affected ones and how they experience this phenomenon in their own country.

Finally, the Turkish, Lithuanian and Italian teams organized the intercultural evening through games, presentation of customs and traditional dishes.

 

        

 

 

 

2η ημέρα/ 2nd day

8 Δεκεμβρίου 2018/ 8 December 2018

 

Σήμερα ήταν μια σπουδαία ημέρα! Νέοι και νέες από διαφορετικές χώρες είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να συνδεθούμε με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, αλλά και να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ μας, να συνεργαστούμε και να μάθουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε χώρα.
Η μέρα ήταν παραγωγική. Μας βοήθησε να αναπτύξουμε εύκολα νέες σχέσεις με άλλους νέους. Αρχίσαμε με τη σκέψη για την επιχειρηματική μας ιδέα με μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις. Σήμερα μέσω της δραστηριότητας της ενεργής ακρόασης από την Ιταλία παρατηρήσαμε ότι δίνουμε συνήθως περισσότερη προσοχή στα αρνητικά πράγματα αντί για τα καλά. Η δραστηριότητα με τα κομπλιμέντα μας βοήθησε να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας με άλλους ανθρώπους αλλά και να σπάσει ο πάγος με ανθρώπους με τους οποίους δεν μιλήσαμε ποτέ. Σήμερα, μάθαμε να λέμε περισσότερα θετικά πράγματα παρά αρνητικά.
Η δραστηριότητα world cafe με τις αφίσες σχετικά με τους κανόνες, τις προσδοκίες, τις συνεισφορές και τους φόβους μας βοήθησε να μοιραστούμε στις ομάδες με άγνωστους ανθρώπους και να δούμε ότι σε αρκετά σημεία ότι σκεφτόμαστε με παρόμοιο τρόπο. Αισθανόμαστε άνετα και βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο αγχωτικό να μιλάμε με άλλους και να λέμε τη γνώμη σας σεβόμενοι συγχρόνως τις διαφορετικές απόψεις.
Η δραστηριότητα σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου από την Ελλάδα, η συλλογή των πραγμάτων ήταν χρήσιμη για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ του χρόνου και της σημασίας του για την επιτυχία ενός στόχου. Όλοι από την ομάδα βοήθησαν με κάτι και πήραν την πρωτοβουλία να βοηθήσουν την ομάδα τους, για να φτάσουν στο στόχο.
Για να συνοψίσουμε, συνειδητοποιήσαμε ότι για να εργαστούμε σε μια ομάδα, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία και να μην λέμε στους άλλους τι να κάνουν. Στην ομάδα το κάθε άτομο είναι ίσο επειδή όλοι προσπαθούν να φτάσουν σε ένα στόχο. Έτσι, ήταν πραγματικά εκπληκτικό ότι όλοι συμμετείχαν ενεργά κατά τη διάρκεια των ημερών.

Όταν κλείνουμε τα μάτια μας βλέπουμε να είμαστε ενωμένοι σε μια μεγάλη ομάδα.

(English)

Today was a great day! As individuals from different countries we had a great opportunity not only to create a connection with people from all over Europe but also to interact between us, collaborate and learn problems that each country is facing.

The day was productive. It helped us to easily build new relationships with other youngsters. We started with thinking about our business idea with some introductory questions.Today through the activity of active listening from Italy we noticed that we usually give more attention to negative things instead of good one. The activity with the compliments helped us to increase our self-confidence with other people. Also, to break the ice with people with which we never spoke. Today, we learned how to say more positive things that negative.

The world café activity with the posters about rules, expectations, contributions and fears helped us to adopt to the groups with unknown people we see in some point that we were thinking together. We relax ourselves and we saw that is not so stressful to talk with others and to say your opinion and respect others.

The activity about time management from Greece about the collection of things was helpful too in order to realize the connection between the time and the importance of succeeding a goal. Everyone from the team helped with something and took the initiative to help his/her team, to reach the goal.

To summarize we realized that in order to work in a team, we should take initiative and not say to others what to do. In group everyone is equal because everyone put on effort to reach a goal. So, it was really amazing that everyone actively participated during the days.

 

When we close our eyes we only see ourselves unite each of us in a big team.

Toni, Leonardo, Teodor&Ilona

 

 

3η Ημέρα/3rd Day

 9 Δεκεμβρίου 2018/ 9 December 2018

Σήμερα ήταν μια διαφορετική μέρα!
Ξεκινήσαμε με τη γλώσσα του σώματος από την ομάδα της Λετονίας, η οποία ήταν πολύ ενεργή για να ξεκινήσει η μέρα θετικά. Μάθαμε ότι η γλώσσα του σώματος είναι εξίσου σημαντική με το πραγματικό περιεχόμενο του μηνύματος.
Συνεχίσαμε με τη  δημόσια ομιλία από την ομάδα της Ρουμανίας. Ήταν κάτι καινούργιο γιατί έπρεπε να βγούμε από τις ζώνες άνεσής μας. Παρατηρήσαμε το νόημα της γνώσης της δημόσιας ομιλίας και γιατί είναι τόσο σημαντικό να αναπτύξουμε δεξιότητες παρουσίασης.
Μετά το μεσημεριανό έπρεπε να δημιουργήσουμε μια προσομοίωση συνεντεύξεων, όπου μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να προετοιμαστούμε για συνεντεύξεις εργασίας, πώς να προωθούμε τον εαυτό μας, πώς να κατανοούμε το πραγματικό νόημα των ερωτήσεων και  να απαντάμε σωστά.
Στο τέλος της ημέρας η ομάδα της Λιθουανίας συντόνισε τη δραστηριότητα όσον αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Έπρεπε να επιλύσουμε διαφορετικές καταστάσεις συγκρούσεων, με εναλλακτικές λύσεις. Μάθαμε να συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, να τα αναγνωρίζουμε και να δημιουργούμε λύσεις. Ήταν πολύ χρήσιμο.
Σήμερα μάθαμε πράγματα μέσα από ευχάριστες εμπειρίες και διαφορετικές προοπτικές. Σήμερα αλλάξαμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.

 

(English)

Today was a different day!

We started with body language from Latvian team, which was very active way to start a day on a positive note. We learned that body language is as important as the actual content of the message.

We continued with public speaking. It was something new because we had to get out of our comfort zones. We noticed the meaning of knowledge of public speaking and why it is so important to develop presentation skills.After lunch we had to create a simulated interviews, where we learned how important is to get prepared for job interviews , how to promote ourselves and how to get to the point of the questions and reply correctly.

Then Lithuanian team had a workshop about conflict management. We had to resolve different conflict situations, with alternative solutions. We learned to realize problems, recognize problems, and create solutions. It was very useful.

Today we learned things though fun experience and different perspective. Today changed our point of view.

 

Powered by Nulled ThemesWatch kabaneriWatch Steven UniverseWatch Koutetsujou no Kabaneri