• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Διαδικτυακά (Zoom)
  • Ποιοι; 3 άτομα 18+
  • Πότε; 27/11-04/12/2020 (9-12:00)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13/11/2020

Ανεξάρτητα από το πόσο προετοιμασμένοι και έμπειροι μπορεί να είναι τα άτομα που είναι ενεργά σε ομάδες νέων, όλοι, αργά ή γρήγορα αντιμετωπίζουν μια κατάσταση κρίσης στη δουλειά τους. Μπορεί να είναι κάτι που συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο ή κατά την οργάνωση διεθνών δράσεων ακόμα και ενώ εργαζόμαστε με νέους ανθρώπους που μόλις συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αντίδρασή μας και τους νέους με τους οποίους συνεργάζονται. Μακροπρόθεσμα, εάν δεν έχουν αναπτυχθεί η ανθεκτικότητα και οι καταστάσεις κρίσης συμβαίνουν μερικές φορές, μπορεί να οδηγήσει σε εξουθένωση και εγκατάλειψη.


Στόχοι:

  • H ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων (youth workers- όσοι εμπλέκονται με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους), σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, με στόχο την αύξηση της ποιότητας της δουλειάς τους.
  • Η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας στους συμμετέχοντες youthworkers με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησή τους από τη δουλειά τους, καθώς και την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.
  • Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι youthworkers στη δουλειά τους.  H δημιουργία χώρου για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, μεταξύ εκπροσώπων youthworkers από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και προσεγγίσεις στην μεθοδολογία εργασίας με τους νέους.
  • Η διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των διαφορετικών συμμετεχόντων.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή Επιτυχία!!!


Share