• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Iasi, Ρουμανία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18+ (η ομάδα αποτελείται από 3 άτομα)
  • Πότε; 12 – 19/3/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/3/2020

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν σε ένα διεθνές πλαίσιο τις προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες ως μελλοντικοί trainers και project managers. Μέσω του προγράμματος θα τους δοθούν συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά ώστε να συμπεριλαμβάνουν τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες αξιοποιώντας την κοινή γλώσσα και τη δυναμική των αθλητικών δραστηριοτήτων. Και τα δύο μέρη του προγράμματος βασίζονται στη διαβίβαση πληροφοριών από τους εκπαιδευτές, στην ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων, στη συμμετοχή τους σε πρακτικές δραστηριότητες, σε άμεση αλληλεπίδραση με τους κοινωνικούς φορείς και τους νέους από την τοπική κοινότητα. Στόχος είναι, επίσης, να προωθήσουν τη σπουδαιότητα και τη σημασία της ένταξης των νέων, να εργαστούν σε πολυεθνικές ομάδες, να πάρουν πρωτοβουλία και να αναπτύξουν συγκεκριμένες ιδέες για μελλοντικά Erasmus + projects.

Ως μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων και των φορέων προώθησης να οργανώνουν τοπικά/εθνικά/ διεθνή προγράμματα για τη νεολαία ειδικά για την κοινωνική ένταξη των νέων μέσω του αθλητισμού.

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος
και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Καλή επιτυχία!!!!


Share