• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Manerba, Ιταλία
  • Ποιοι; 3 άτομα 20+ (ενεργοί σε εθελοντικές οργανώσεις ή στη συγκεκριμένη θεματική)
  • Πότε; 7-14.12.2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7/11/2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των youth worker σχετικά με την  καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού νέων με λιγότερες ευκαιρίες προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές διαδικασίες ένταξης και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ή / και την ενίσχυση ενός ποιοτικού ευρωπαϊκού δικτύου τοπικών οργανώσεων.


Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος αποτελούν:
1. Η ενθάρρυνση  ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτών, εμψυχωτών, εργαζομένων σε θέματα νεολαίας
2. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των εταίρων προκειμένου να ενισχύσουν και να εξαπλώσουν την αποκτηθείσα γνώση
3. Η διεύρυνση των κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την εργασία σε τοπικό επίπεδο
4. Δημιουργία κοινών αναπαραστάσεων και πλαισίων, παιδαγωγικών εργαλείων, διαδραστικών μεθόδων που αφορά διαπολιτισμικές ομάδες
5. Η δημιουργία ενός toolbox ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και των επισκέψεων σε άλλους οργανισμούς.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 255 ευρώ (για κάθε κινητικότητα), στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share