• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Bacau, Ρουμανία
  • Ποιοι; 1 άτομo, 18+
  • Πότε; 1-11/04/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Bridges” απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους και θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό. Τα άτομα θα εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη του “Advocacy Strategy”, μέσω του οποίου θα μπορούν να κατανοούν και να αξιολογούν τις δυνατότητες και τους πόρους ενός οργανισμού, το εξωτερικό του περιβάλλον και στην συνέχεια να σχεδιάζουν την στρατηγική του. Ακόμη, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα μάθουν να εντοπίζουν τα προβλήματα της κοινότητάς τους και μεθοδολογίες μέσω των οποίων μπορούν να τα αντιμετωπίζουν. Συγκεκιμένα, τα άτομα θα μάθουν για το “Design Thinking” και τις εφαρμογές του.

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα θα αποκτήσουν δεξιότητες μεταξύ άλλων σχετικά με τον στρατηγικό προγραμματισμό, την αποτελεσματική επικοινωνία, την συνεργασία σε ομάδα, την διαπολιτισμική επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη ιδεών. Την ίδια στιγμή, τα άτομα θα εκπαιδευτούν σχετικά με την καλύτερη ενσωμάτωση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση αλλά θα και αναπτύξουν ιδέες για προγράμματα με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση. Παράλληλα, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα μάθουν περισσότερα σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες, καθώς και πώς να διεκδικούν επιχορηγήσεις και οικονομική υποστήριξη από άλλους φορείς.

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα θα έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς με τα οποία θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Έτσι, θα μπορέσουν να χτίσουν σχέσεις αλλά και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασιών με το οποίο θα μπορούν να δημιουργούν και να εφαρμόζουν μελλοντικά σχέδια και προγράμματα.

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα βασίζεται στην διαπολιτισμική προσέγγιση των ζητημάτων και στην βιωματική, μη τυπική μάθηση. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα κληθούν να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς θα εκπαιδευτούν λαμβάνοντας μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share