• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Poussan, Γαλλία
  • Ποιοι; 5 άτομα, 18-30 και 1 leader, 18+
  • Πότε; 28/04 – 11/05/22
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Η ανταλλαγή νέων “With Nature” θα πραγματοποιηθεί στην οικοκοινότητα Catfarm, στην νότια Γαλλία και στοχεύει στην εξοικείωση των νέων με τρόπους και μεθόδους να μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα κληθούν να λάβουν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες και να συνεργαστούν με άτομα από άλλες χώρες, ενώ θα συμβιώνουν στο πλαίσιο μιας οικοκοινότητας που σέβεται το φυσικό περιβάλλον.

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
-Η ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και η ενίσχυση της κριτικής σκέψης γύρω από αυτά.
-Η εκμάθηση DIY συνταγών για φυσικά προϊόντα (πχ καθαριστικά προϊόντα, προϊόντα υγιεινής κά).
-Η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και η γνωριμία με διαφορετικές κουλτούρες μέσω της συμβίωσης, της προετοιμασίας παραδοσιακών φαγητών, της ανταλλαγής απόψεων και ιστοριών σχετικών με τις κουλτούρες.
-Η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, μέσω της συνεργασίας ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
-Η ενίσχυση του αισθήματος πρωτοβουλίας και του επιχειρηματικού πνεύματος.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 245 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share