• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Μασσαλία, Γαλλία
  • Ποιοι; 4 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 20-26/06/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/05/22

Το πρόγραμμα ‘Coopcom Green Jobs’ αφορά την περιβαλλοντική κουλτούρα και την πράσινη αγορά εργασίας. Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους ή/και γενικότερα άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στην περιβαλλοντική συνείδηση, μέσω της υπεύθυνης κατανάλωσης και της δημιουργίας οικολογικών εκστρατειών. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα θα δημιουργήσουν καμπάνιες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος οι οποίες θα υποστηριχθούν από την ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). 

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων, την συναισθηματική τους νοημοσύνη αλλά και τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες.

 

Στόχοι του προγράμματος:

  • Η ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ και των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας.

  • Η διεύρυνση του δικτύου οργανισμών εταίρων που δραστηριοποιούνται στην αειφόρο ανάπτυξη.

  • Η προώθηση μεθόδων ψυχολογικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας.

  • Η υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, εμπλουτίζοντας τις δεξιότητες τους, ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα τους.

  • Η προώθηση της οικολογικής επιχειρηματικότητας, της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης, της ενεργής συμμετοχής στα κοινά και της πολιτιστικής και κοινωνικής πολυμορφίας.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.Share