• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Saint George, Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 22-29/07/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/06/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξερεύνηση, ο διαμοιρασμός και η εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται από youth workers με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων. 


Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

-Η δημιουργία ευκαιριών για νέα άτομα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

-Η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, μέσω του διαμοιρασμού πρακτικών και μεθοδολογιών για την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων ατόμων.

-Η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, μέσω του διαμοιρασμού πρακτικών και μεθοδολογιών για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

-Η διερεύνηση των συνεπειών της πανδημίας covid19 στην συμμετοχικότητα των νέων ατόμων.

-Η δημιουργία συνεργειών και μελλοντικών προγραμμάτων από τα άτομα που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.


Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα θα εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Θα κληθούν να συνεργαστούν με άτομα από άλλες χώρες, να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να αναπτύξουν ιδέες, να ανταλλάξουν απόψεις κλπ. Παράλληλα, τα άτομα θα χτίσουν ένα δίκτυο επαφών με τους συμμετέχοντες από την Ευρώπη, το οποίο θα είναι χρήσιμο για μελλοντικές συνεργασίες.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 


 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Share