• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Vimeiro, Πορτογαλία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18+
  • Πότε; 7-12/10/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλική
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/8/2022

Το Print-a systemic-integrated model to work with disadvantaged adults αποτελεί μία κινητικότητα ενηλίκων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Άτομα από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Λετονία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία έχουν συναντηθεί σε κάθε οργανισμό ώστε να ανταλλάξουν τις πρακτικές που λειτουργούν, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και προσεγγίζουν τα ενήλικα άτομα στην πραγματικότητά τους.

Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης είναι να συγκεντρώσει όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα από την ανταλλαγή και την εφαρμογή των 6 καλών πρακτικών (διαπολιτισμική, ψηφιακή, διαγενεακή μάθηση, απασχολησιμότητα, εποπτεία και ενεργό συμμετοχή) από κάθε οργανισμό προκειμένου να αναδειχθεί και να δημιουργηθεί ένα συστημικά-ολοκληρωμένο μοντέλο.


Μέσα από την συνάντηση, θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο που λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των ομάδων-στόχων και συμπληρώνουν τις πρακτικές των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων με στοιχεία ενδυνάμωσης. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να είναι συστημική και να εξετάζει το άτομο στο σύνολό της, ενώ πολύ συχνά τον ενήλικα οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί τείνουν να αντιμετωπίζουν μία μόνο πτυχή του μειονεκτήματος. Το μοντέλο που θέλουμε να οικοδομήσουμε εξετάζει ολιστικά τους ενήλικες σε μειονεκτική κατάσταση και επομένως βελτιώνει την ικανότητα των εκπαιδευτών να υποστηρίζουν την προσέγγιση ενηλίκων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εκπαίδευση.


*Η διαμονή θα είναι σε προάστιο του Vimeiro και η μετακίνηση από την Λισαβόνα θα οργανωθεί από την ΗΥΡ.


Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share